← Powrót

Taksa, podatki, opłaty

Wynagrodzenie notariusza za dokonywane czynności określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Za udzielanie porad prawnych notariusz nie pobiera opłat.
W szczególnych przypadkach, gdy strona nie może ponieść wynagrodzenia notariusza bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, jest uprawniona, aby wystąpić z udokumentowanym żądaniem do sądu powszechnego celem zwolnienia z zapłaty tego wynagrodzenia. Uwzględnienie wniosku powoduje wyznaczenie z urzędu notariusza do dokonania czynności, a koszty z tym związane ponosi Skarb Państwa.

Notariusz pobiera również następujące podatki: VAT (od taksy notarialnej), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłaty sądowe. Należności te odprowadza na rachunki bankowe właściwych instytucji.